Regulamin

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019
Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisów iteraktiv.pl, grafikola.pl, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników tych serwisów.

Usługę świadczy – Wykonawca
Firma Iteraktiv wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 14444.

Zamawiający/Klient/Konsument
Klient – firmy Iteraktiv.
Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Realizacja zamówień
Zamówienia są przyjmowane od Klientów przez złożenie zamówienia drogą mailową lub przesłanie zamówienia poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce kontakt.

Dane niezbędne do zamówienia to:
Nazwa firmy
Imię i Nazwisko
Adres (do faktury oraz do wysyłki)
NIP (w przypadku firm)
Telefon
Adres email
Opis zlecenia wraz z jego specyfikacją:
tytuł: projekt graficzny + szczegóły zamówienia
tytuł: projekt i druk + szczegóły zamówienia

Po akceptacji wyceny do zamówień wystawiana jest faktura proforma. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu na koncie bankowym wpłaty 100% wartości zamówienia.

W przypadku realizacji druku, po złożeniu zamówienia do kosztów usługi zostaną doliczone koszty transportu. Koszt przesyłki określany jest indywidualnie dla każdego zamówienia w zależności od jego wagi oraz gabarytów i doliczany jest do wystawianej faktury VAT.

Lista poprawek
Dokument sporządzony przez Zamawiającego, w którym określone są poprawki do projektu. W standardowej ofercie zawarta jest jedna poprawka do wybranego 1 projektu (poprawka – zmiana pojedynczych elementów, czcionek lub kolorów). Każda kolejna poprawka do projektu / zmiana założeń / materiałów: wyceniana indywidualnie (czas zależny od ilości i skomplikowania).

Prawa autorskie do projektu graficznego
Zgodnie z przepisami prawa autorskie do projektu ma tylko i wyłącznie jego wykonawca, czyli firma Iteraktiv.
Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) plik źródłowy projektu jest własnością firmy Iteraktiv. Klient może wykorzystać wykonany na jego zlecenie projekt do druku lub otrzymać go w formacie .png, .jpg. Gdy Klient chce pozyskać plik źródłowy projektu w celu dokonywania w nim zmian z pominięciem firmy Iteraktiv musi wykupić prawa autorskie. Koszt wykonania projektu graficznego nie upoważnia Klienta do otrzymania plików źródłowych (to jest składu w programach graficznych Corel, Adobe itp.). Chyba, że Zamawiający wykaże chęć kupienia projektu wraz z plikiem źródłowym (80% kwoty wyjściowej).
Majątkowe prawa autorskie
Majątkowe prawa autorskie są zbywalne.
W momencie, gdy Klient akceptuje projekt i opłaca go, firma Iteraktiv zbywa na jego rzecz swoje majątkowe prawa autorskie. Klient może projekt wydrukować, umieścić w sieci i za jego pośrednictwem promować swoje usługi. Nie może jednak wprowadzać w nim jakichkolwiek zmian – jest to zabronione na podstawie prawa autorskiego.

Przedmiot Regulaminu/Umowy:

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu/Umowy jest wykonywanie przez firmę Iteraktiv na rzecz zamawiającego projektów graficznych, stron internetowych oraz dostarczanie ich drogą elektroniczną Zamawiającemu, wydruk materiałów lub wdrożenie strony www.
 2. Korzystanie z usług firmy Iteraktiv oznacza pełną akceptację regulaminu i zasad w nim zawartych oraz akceptację zasad ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
 3. Specyfikacje projektów graficznych, stron internetowych, wydruków oraz wdrożeń określone są w ofercie przedstawionej Klientowi.

Prawa i Obowiązki Klienta/Zamawiającego/Konsumenta

 1. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia drogą mailową – niezbędnych materiałów i informacji wymaganych do poprawnego wykonania przedmiotu Umowy, przede wszystkim logotypów, tekstów oraz pomocy merytorycznej dotyczącej przedmiotu jego działalności w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej Umowy w terminie 5 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy/ akceptacji warunków współpracy.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia kompletu materiałów drogą elektroniczną w czytelnej i spójnej formie. Zawartość merytoryczna przesłana przez Klienta powinna być sformatowana, w formie możliwej do edycji. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak polskich znaków, różnorodne czcionki w jednolitym tekście oraz tzw. literówki.
  Do materiałów zalicza się:
  cały tekst jaki ma się znaleźć w projekcie, tj. informacje, hasła reklamowe, dane firmy, itd.; zdjęcia (nie mniej niż 300 dpi); logo; mapy i inne materiały do wykorzystania w projekcie w najwyższej jakości.
  Zdjęcia, logo i inne materiały (obrazy, grafiki, itp.) dostarczone powinny być w formie elektronicznej.
  Logo – powinno być w formacie wektorowym – skalowalnym (np. .cdr, .pdf, .eps, .ai), w krzywych lub rozszerzeniu pliku .png (bez tła).
  W przypadku braku zdjęć i konieczności zakupu czy wyszukania odpowiednich zdjęć, kwota zakupu zostanie doliczona do faktury VAT wystawionej za usługę projektowania graficznego.
  W przypadku braku wystarczających wytycznych od Klienta – projekt zostanie wykonany wg uznania Wykonawcy.
 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treść dostarczonych materiałów.
 4. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za:
  niską jakość grafik dostarczonych przez Zamawiającego
  opóźnienia w dostawie materiałów przez firmy zewnętrzne
  opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od firmy Iteraktiv, opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta
 5. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy, a w szczególności do terminowego i poprawnego przesyłania materiałów, dokonywania akceptacji, w terminie umożliwiającym zastąpienie informacji nieaktualnych lub błędnych.
 6. Zamawiający zobowiązuje się do wysłania poprawek do projektu graficznego w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu graficznego od Wykonawcy na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy biuro@grafikola.pl.
 7. W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie wskazujących, że materiały wykorzystane do realizacji projektu wysłane przez Zamawiającego naruszają patenty i/lub prawa autorskie, Zamawiający, na żądanie Wykonawcy, na własny koszt przystąpi do procesu sądowego, zwalniając bezwarunkowo Wykonawcę od tych roszczeń i zapłaci wszelkie koszty, odszkodowania i koszty obsługi prawnej zasądzone ostatecznie przez Sąd Powszechny.
 8. Zamawiający ma prawo do wykonywania weryfikacji lub nieznacznych aktualizacji w otrzymanych projektach graficznych bez uprzedniej zgody Wykonawcy. Wszelkie modyfikacje, które w sposób znaczący zmieniają projekty graficzne mogą być wykonane wyłącznie za zgodą Wykonawcy.
 9. W przypadku, gdy Zamawiający rezygnuje z realizacji złożonego zamówienia, zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z rozpoczęciem realizacji zaakceptowanego przez siebie zamówienia.

Ograniczenie prawa do odstąpienia
Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

Prawa i Obowiązki / Wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi z należytą starannością.
 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.grafikola.pl

Terminy realizacji

 1. Czas realizacji zleceń określony jest w ofercie przedstawionej Klientowi. Wykonawca zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu realizacji zleceń z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Czas realizacji zleceń liczony jest od momentu dostarczenia przez Zamawiającego wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia, takich jak: treści, informacje, grafiki oraz zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym firmy Iteraktiv.
 3. Terminy realizacji zleceń podawane są zawsze w dniach roboczych, tj. z pominięciem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.
 4. Zamawiający oraz Wykonawca zobowiązują się do przestrzegania terminów realizacji określonych w niniejszej Umowie.
 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przedłużenie czasu wykonania prac określonego w Umowie, jeśli Zamawiający przedłuża termin wysłania poprawek, akceptacji lub płatności.

Realizacja przedmiotu Umowy/Poprawki

 1. Klient może zgłosić drogą elektroniczną (poprzez e-mail) zbiorcze uwagi co do projektu w terminie 3 dni roboczych od otrzymania prezentacji projektu. Brak zgłoszenia uwag jest równoznaczny z akceptacją projektu, chyba że Klient poinformuje Wykonawcę o niemożności zgłoszenia uwag w ciągu tego czasu.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego oraz przedstawienia poprawionego projektu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia wniesienia uwag przez Zamawiającego.
 3. Akceptacja poprawionego projektu nastąpi drogą elektroniczną poprzez e-mail wysłany do Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od przedstawienia Zamawiającemu poprawionego projektu graficznego strony głównej. Brak zgłoszenia uwag jest równoznaczny z akceptacją projektu, chyba że Zamawiający poinformuje Wykonawcę o niemożności zgłoszenia uwag w ciągu tego czasu.
 4. Poprawki muszą być dostarczone do Wykonawcy w formie listy, która jest chronologiczna do projektu (każda strona projektu opisana po kolei).
  Lista poprawek powinna być czytelna i spójna oraz przesłana w całości e-mailem do Wykonawcy. Jeżeli Klient redaguje poprawki w sposób nieczytelny, chaotyczny, przesyła je w częściach lub kolejne poprawki są sprzeczne z poprzednio zleconymi, to naliczane są dopłaty zgodnie z dodatkowym nakładem pracy – jedna rozpoczęta godzina pracy to 80 zł netto.
 5. Dopuszczalne jest maksymalnie jednokrotne przesyłanie listy poprawek, każda kolejna lista jest dodatkowo płatna – liczona jest ilość czasu poświęcona na wprowadzenie poprawek.
 6. Wszelkie zmiany w wyglądzie oraz układzie elementów po akceptacji / wdrożeniu projektu / strony internetowej będą dodatkowo płatne według stawki godzinowej.
 7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.
 8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w projekcie przesłanym przez Klienta.
 9. Jeśli zamawiany był wyłącznie projekt, to dostarczany jest on w ustalonej formie (e-mail lub inny nośnik informacji). Odnośnie zamówienia projektu i druku następuje proces jego fizycznego wykonania. W przypadku znalezienia błędów po wydruku zaakceptowanych projektów, reklamacje z tego tytułu nie będą mogły być uwzględnione.
 10. Kolor druku – z uwagi na uwarunkowania technologiczne firma Iteraktiv zastrzega sobie prawo do rozbieżności koloru nadruku od kolorystyki zaakceptowanej w projekcie. Kolory wyświetlane na monitorze mogą różnić się od barw rzeczywistych – wynika to ze specyfiki wyświetlania obrazów na monitorze.

Opłaty

 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości zapisanej w ofercie.
 2. Koszt projektu obliczany jest z uwzględnieniem czasu potrzebnego na realizację, użytych technologii i oczekiwanego terminu realizacji. Rzeczywisty koszt projektu zależy od stopnia jego skomplikowania.
 3. Ceny poszczególnych zleceń określone są w ofercie przedstawionej Klientowi.
 4. Zlecenie trafia do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty. Czas realizacji zlecenia jest ustalany indywidualnie w umowie.
 5. Rozliczenie za wykonany projekt graficzny wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych odbędzie się na podstawie faktury.
 6. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania płatności należności na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę. Numer konta Wykonawcy zawarty jest na fakturze VAT.
 7. W przypadku zwłoki w płatności kwoty, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

Reklamacje

 1. Zamawiający może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć do 2 dni od realizacji zamówienia. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
 3. Kolory, wygląd, kształt oraz jakość nadruków niektórych produktów mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od oryginałów. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji. Zastrzegamy sobie prawo do +/-5% odstępstw w zamówieniu.
 4. Reklamację można przesłać na adres Wykonawcy. Reklamacja powinna zawierać pełną nazwę składającego reklamację oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji firma Iteraktiv zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Firma Iteraktiv rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do konta danego Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach firma Iteraktiv może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail, który nie jest przypisany do Zamawiającego.

Klauzula poufności

 1. Zważywszy na to, że Strony porozumienia będą współpracować, a co za tym idzie, będą ujawniać pewne specyfikacje, dokumenty, wzory, rysunki, oprogramowanie, dane, briefy, prototypy i inne informacje strategiczne, finansowe, handlowe i techniczne w celu stworzenia rozwiązań marketingowych oraz reklamowych, zostaje zawarte niniejsze porozumienie o zachowanie poufności wszelkich informacji ujawnionych przez Strony w zakresie Współpracy.
  W związku z powyższym uzgodniono co następuje:
  I. Strony zobowiązują się:
  a) Zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, dotyczące drugiej Strony lub uzyskane od drugiej Strony – niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła;
  b) Wykorzystywać informacje jedynie w celach Współpracy;
  c) Podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia na piśmie od Strony, której informacja lub źródło informacji dotyczy;
  d) Nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać jakichkolwiek części informacji z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów określonych w postanowieniach dodatkowych.
 2. Obowiązki Stron wymienione w niniejszej klauzuli poufności znajdują zastosowanie także wobec pracowników, podwykonawców, konsultantów, reprezentantów i kontrahentów Stron oraz innych osób mających dostęp do informacji przekazanych drugiej Stronie w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy.
 3. Gdy wymaga tego interes Strony występującej do instytucji finansowej zawsze może zostać ujawniona pełna treść Umowy. Poza tym Strony nie mogą ujawnić treści Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony, także po jej wygaśnięciu bądź rozwiązaniu.

II. Postanowienia Dodatkowe
Postanowienia w punkcie I. nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej Strony, które:
a) Są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień niniejszego porozumienia;
b) Zostały przekazane przez osobę trzecią, bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań o nie ujawnianiu w stosunku do Stron;
c) Zostały ujawnione pracownikom Strony lub zatrudnionym przy Współpracy podwykonawcom Strony;
d) Zostały ujawnione osobie trzeciej na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub orzeczenia sądu;
e) Zostaną podane przez jedną ze stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony.

 1. Kara umowna – Zamawiający oraz Wykonawca określają karę umowną w wysokości 20.000 zł netto za niedotrzymanie tajemnicy handlowej, czyli udostępnienie osobom trzecim materiałów związanych ze współpracą takich jak rysunki, umowy, briefy, założenia współpracy, informacje finansowe, itp.

Postanowienia końcowe

 1. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.
 2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do projektów graficznych, które zostaną stworzone w celu realizacji Umowy bez ograniczenia co do terytorium i ilości.
 3. Autorskie prawa majątkowe przechodzą na Zamawiającego na czas nieoznaczony.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez Strony polubownie w drodze negocjacji. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu zostanie on przedłożony przez którąkolwiek Stronę do rozstrzygnięcia Sądowi Powszechnemu, właściwemu dla siedziby Wykonawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa polskiego.
 6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.
 7. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych przez firmę Iteraktiv. Administratorem danych jest firma Iteraktiv. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się z firmą Iteraktiv. W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.
 8. Zmiany osób kontaktowych nie wymagają zmiany Umowy i stają się skuteczne z chwilą zawiadomienia drugiej Strony o zmianie, w formie potwierdzonej przez drugą Stronę w wiadomości e-mail.
 9. Do czasu otrzymania przez drugą Stronę powiadomienia o zmianie osób upoważnionych do kontaktów w zakresie realizacji Umowy, korespondencję kierowaną i przesyłaną na adres wskazany przez Stronę uznaje się za doręczoną.
 10. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.