Polityka ochrony danych

Polityka prywatności oraz informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Celem zapewnienia Użytkowników Serwisu, iż ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających nasz Serwis jest dla nas szczególnie istotna i dla udzielenia Użytkownikom informacji o przedmiocie danych osobowych zbieranych przez Serwis, celu ich gromadzenia oraz wykorzystywania plików cookies – przedstawiamy niniejszą Politykę prywatności.

Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) (t.j. Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2019.2460 t.j.).


1. Cele przyjętej polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym.

1.1. Niniejsza Polityka prywatności oraz wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych, zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym we wszystkich serwisach:

A. Serwis Iteraktiv (https://iteraktiv.pl),

B. Serwis Grafikola (https://grafikola.pl).

1. 2. Administrator danych osobowych:

A. Dane kontaktowe do administratora danych osobowych są dostępne w zakładce „Kontakt” dostępnej w każdym z Serwisów.

1.3. Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym jedynie w celu realizacji usług, sprzedaży, dostawy, kontaktowym – w tym np.:

1.3.1. zawarcia umowy o realizację usług świadczonych drogą elektroniczną, ukształtowania jej treści, zmiany i rozwiązania;

1.3.2. realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty / usługi znajdujące się w asortymencie Serwisu, w tym kontaktu z Użytkownikiem koniecznej ze względu na realizację zamówienia,

1.3.3. rozpatrywania reklamacji Użytkownika,

1.3.4. realizacji zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;

1.3.5. statystycznym, badawczym;

1.3.6. informacyjnym dla udzielania odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania;

1.3.7. w celu organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych;

1.3.8. prowadzenia dokumentacji księgowej;

1.3.9. W celu dopasowania reklam emitowanych w Serwisie

Poprzez kliknięcie/ zaznaczenie opcji / wyrażenie zgody , podane dane osobowe Użytkownika / zebrane dane statystyczne będą wówczas przetwarzane przez Serwis w celach w/w.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne zgodnie z przepisami RODO. Użytkownik w każdej chwili może żądać usunięcia swoich danych.

1.4. Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

2. Dane zbierane o użytkownikach w serwisie, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika

Odwiedzając nasz Serwis dane o użytkowniku mogą być przez niego udostępniane na dwa sposoby: biernie i aktywnie.

Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez serwis to anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki  (tzw. logi systemowe) / liczba odwiedzin, dane urządzenia/ język przeglądarki,/ typ systemu operacyjnego/. Gromadzone automatycznie dane są analizowane w celu określonym w pkt 1.3.

Serwis pobiera także dane dotyczące geolokalizacji Użytkownika celem zweryfikowania, z jakiego miejsca (kontynentu, kraju, miejscowości) Użytkownik dokonuje zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia do lub w lokalizacji Użytkownika jest niemożliwa, w tym zabroniona złożenie zamówienia nie będzie możliwe i Użytkownik otrzyma odpowiednią wiadomość w komunikacie.

Zebrane w wyżej opisany sposób dane przechowywane są przez czas do 10 lat jedynie w celu pomocniczym dla administrowania Serwisem, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika. Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem.

2.1. Dane gromadzone przez Serwis to również dane przekazywane przez Użytkownika aktywnie.

2.1.1. W celu złożenia zamówienia Użytkownik może jednorazowo, bez konieczności uprzedniej rejestracji i logowania, uzupełnić formularz zamówienia poprzez jego wypełnienie podając dane imię, nazwisko, adres/adres dostawy/ adres mail/numer telefonu/ nr karty kredytowej/ numer karty debetowej/. Wyżej wymienione dane przetwarzane są tylko przez czas niezbędny do realizacji zamówienia i nie są udostępniane przez Administratora osobom trzecim, z wyjątkiem osób, których udział konieczny jest do realizacji zamówienia tj. np.:  przewoźnika/ spedytora/ systemu płatności. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny, w każdym zaś razie nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika.

2.1.2.  W celu złożenia zamówienia Użytkownik może po kliknięciu opcji „złóż zamówienie” / drogą mailową / przez formularz kontaktowy / telefonicznie – w zależności od możliwości dostępnych w danym Serwisie.  Wówczas dane podane podczas zamówienia tj.: adres / adres dostawy/ adres mail/ numer telefonu/ imię i nazwisko /inne dane niezbędne przy danym typie zamówienia. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny, w każdym zaś razie nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika.

2.1.3. Serwis umożliwia kontakt z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego/ poczty e-mail/ dostępnych w zakładkach kontaktowych poszczególnych Serwisów. Kontaktując się w jeden z ww. sposobów podajesz dane. Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celu określonym w punkcie 1.3.

2.1.4. Niektóre Serwisy umożliwiają zapisanie się do newslettera/ dodanie do bazy subskrybentów poprzez kliknięcie opcji „zamów newsletter”/ „subskrybuj” itp.. Użytkownik zapisując się do newslettera lub żądają dodania do subskrypcji podaje dane takie jak: adres e – mail/ login/ telefon/imię i nazwisko. Powyższe dane wykorzystane są jedynie w celu wysłania Użytkownika naszego biuletynu lub newslettera.

2.1.5. Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych, prawo żądania ich zmiany, a także ich usunięcia. W tym celu należy skorzystać z danych dostępnych w zakładkach kontaktowych poszczególnych Serwisów (patrz punkt 1.1)

2.1.6. Dane osobowe gromadzone na potrzeby konta klienta, Użytkownik może w każdym czasie, samodzielnie i swobodnie edytować je i usuwać. 

2.1.7. Użytkownik może zwrócić się także do Administratora z żądaniem usunięcia konta klienta.  W tym celu należy skorzystać z danych dostępnych w zakładkach kontaktowych poszczególnych Serwisów (patrz punkt 1.1)

2.1.8. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z newslettera lub subskrypcji. W tym celu należy skorzystać z danych dostępnych w zakładkach kontaktowych poszczególnych Serwisów (patrz punkt 1.1).

2.2 Udostępnianie danych

2.2.1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2.2.2. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

2.2.3. Dane są udostępniane Partnerom handlowym/ firmom współpracującym w celu opisanym w punkcie 1.3. Komu udostępniamy Twoje dane:

A. podmiotom, które współuczestniczą w realizacji usług świadczonych,  np.: firmom kurierskim, organizacjom zarządzającym rejestracją domen, firmom świadczącym usługi płatnicze związane z realizacją naszych usług, firmom hostingowym związanym z realizacją naszych usług, innym firmom zakresie niezbędnym do realizacji naszych usług.

B. firmie Google LLC dane związane z korzystaniem z usług: Google Analitycs, Google Adwords, Mapy Google, Google reCAPATCHA, Google G Suite, Kalendarz Google, Dysk Google, Google Gmail, Wyszukiwarka Google, Dokumenty Google. Przekazywane są dane w zakresie zgodnym z regulaminem danej usługi (w tym pliki cookies oraz adres IP). Dane będą przekazane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z Internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Regulaminy dla wymienionych usług są dostępne na stronach producenta tych usług (https://policies.google.com). Zobacz również jak Google korzysta z tych danych: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

3. Pliki Cookie i sposób ich wykorzystywania

3.1. Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania, aktywności, a w tym czasu i ilości czynności (dalej: „pliki cookies”). Pliki cookies umożliwiają także zebranie danych statystycznych, o którym mowa w pkt 1.3.

3.2. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Zapisywane pliki, z których serwis korzysta nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.

3.4. Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:

  • niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym;
  • każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu;
  • usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu.

Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc” oraz na stronie internetowej producenta przeglądarki.

Należy mieć jednak świadomość, iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania z Serwisu.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookies oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu końcowym.

4. Zabezpieczenia

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, dla której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą (Dz.U.2020.344 t.j.), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) (t.j. Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2019.2460 t.j.).

Serwis wykorzystuje technologie i procedury ochrony danych osobowych zapewniające należytą ochronę prywatności Użytkowników. 

Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

Jeżeli Użytkownik wybrał opcję założenia konta klienta, dla bezpieczeństwa, powinien także stosować się do instrukcji ustawienia hasła i loginu zapewniającej odpowiedni poziom trudności. W szczególności rekomendujemy stosowanie hasła składającego się z ciągu znaków i cyfr oraz różnej wielkości liter.

Użytkownik korzystając z Serwisu przy użyciu urządzenia końcowego osoby trzeciej powinien wylogować się z konta i usunąć historię przeglądania.

5. Zmiany w polityce prywatności

Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa.