ZWROTY H, P oraz EUH

WYKAZ ZWROTÓW WSKAZUJĄCYCH RODZAJ ZAGROŻENIA (Zwroty H oraz EUH) oraz WYKAZ ZWROTÓW WSKAZUJĄCYCH ŚRODKI OSTROŻNOŚCI (Zwroty P)

H200Materiały wybuchowe niestabilne.
H201Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym.
H202Materiał wybuchowy, poważne zagrożenie rozrzutem.
H203Materiał wybuchowy; zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem.
H204Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.
H205Może wybuchać masowo w przypadku pożaru.
H220Skrajnie łatwopalny gaz.
H221Gaz łatwopalny.
H222Skrajnie łatwopalny aerozol.
H223Łatwopalny aerozol.
H224Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.
H225Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H226Łatwopalna ciecz i pary.
H228Substancja stała łatwopalna.
H229Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H230Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza.
H231Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza pod zwiększonym ciśnieniem i/lub po ogrzaniu.
H240Ogrzanie grozi wybuchem.
H241Ogrzanie może spowodować pożar lub wybuch.
H242Ogrzanie może spowodować pożar.
H250Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na działanie powietrza.
H251Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić.
H252Substancja samonagrzewająca się w dużych ilościach; może się zapalić.
H260W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu.
H261W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy.
H270Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.
H271Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.
H272Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H280Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H281Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia.
H290Może powodować korozję metali.
H300Połknięcie grozi śmiercią.
H300+H310Grozi śmiercią po połknięciu lub w kontakcie ze skórą
H300+H310+H330Grozi śmiercią po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
H300+H330Grozi śmiercią po połknięciu lub w następstwie wdychania
H301Działa toksycznie po połknięciu.
H301+H311Działa toksycznie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą
H301+H311+H331Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
H301+H331Działa toksycznie po połknięciu lub w następstwie wdychania
H302Działa szkodliwie po połknięciu.
H302+H312Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą
H302+H312+H332Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
H302+H332Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania
H304Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H310Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą.
H310+H330Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
H311Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H311+H331Działa toksycznie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
H312Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H312+H332Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
H314Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
H315Działa drażniąco na skórę.
H317Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319Działa drażniąco na oczy.
H330Wdychanie grozi śmiercią.
H331Działa toksycznie w następstwie wdychania.
H332Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H334Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
H335Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H340Może powodować wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.
H341Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.
H350Może powodować raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.
H351Podejrzewa się, że powoduje raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.
H360Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
H361Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
H362Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.
H370Powoduje uszkodzenie narządów <podać szczególny skutek, jeśli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
H371Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy> <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
H372Powoduje uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
H373Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.
H400Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H413Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.
H420Działa szkodliwie na zdrowie publiczne i środowisko poprzez niszczące oddziaływanie na ozon w górnej warstwie atmosfery
EUH 001Produkt wybuchowy w stanie suchym.
EUH 014Reaguje gwałtownie z wodą.
EUH 018Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.
EUH 019Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.
EUH 029W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.
EUH 031W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
EUH 032W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.
EUH 044Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.
EUH 059Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.
EUH 066Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
EUH 070Działa toksycznie w kontakcie z oczami.
EUH 071Działa żrąco na drogi oddechowe.
EUH 201/ 201AZawiera ołów. Nie należy stosować na powierzchniach, które mogą być gryzione lub ssane przez dzieci.Uwaga! Zawiera ołów.
EUH 202Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi.
EUH 203Zawiera chrom (VI). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH 204Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH 205Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH 206Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).
EUH 207Uwaga! Zawiera kadm. Podczas stosowania wydziela niebezpieczne pary. Zapoznaj się z informacją dostarczoną przez producenta. Przestrzegaj instrukcji bezpiecznego stosowania.
EUH 208Zawiera <nazwa substancji uczulającej>. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH 209/ 209APodczas stosowania może przekształcić się w substancję wysoce łatwopalną.Podczas stosowania może przekształcić się w substancję łatwopalną.
EUH 210Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
EUH 401W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P101W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102Chronić przed dziećmi.
P103Przed użyciem przeczytać etykietę.
P201Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P202Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P210Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P220Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych.
P221(usunięty 8 ATP)
P222Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem.
P223Nie dopuszczać do kontaktu z wodą.
P230Przechowywać produkt zwilżony….
P231Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu /…
P231+P232Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu /…. Chronić przed wilgocią.
P232Chronić przed wilgocią.
P233Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P234Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
P235Przechowywać w chłodnym miejscu.
P235+P410(usunięty 8 ATP)
P240Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
P241Używać [elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/] przeciwwybuchowego sprzętu.
P242Używać nieiskrzących narzędzi.
P243Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
P244Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczem.
P250Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/tarciu/….
P251Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P260Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P261Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P262Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P263Unikać kontaktu w czasie ciąży i podczas karmienia piersią.
P264Dokładnie umyć … po użyciu.
P270Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P271Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P272Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P273Unikać uwolnienia do środowiska.
P280Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P282Nosić rękawice izolujące od zimna oraz albo maski na twarz albo ochronę oczu.
P283Nosić odzież ognioodporną lub opóźniającą zapalenie.
P284[W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
P301W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
P301+P310W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P301+P312W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P301+P330+P331W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P302W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:
P302+P334W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Zanurzyć w zimnej wodzie lub owinąć mokrym bandażem .
P302+P335+P334
P302+P352
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Niezwiązaną pozostałość strzepnąć ze skóry. Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem].
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/…
P303W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):
P303+P361+P353W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P304W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
P304+P340W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
P305+P351+P338W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P306W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEŻĄ:
P306+P360W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEŻĄ: natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.
P308W PRZYPADKU narażenia lub styczności:
P308+P311W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/…
P308+P313W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P310Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P311Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P312W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P313Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P314W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P315Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P320Pilnie zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).
P321Zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).
P330Wypłukać usta.
P331NIE wywoływać wymiotów.
P332W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:
P332+P313W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P333W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:
P333+P313W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P334Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem].
P335Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry.
P335+P334(usunięty 8 ATP)
P336Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru.
P336+P315
P337
Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru. Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:
P337+P313W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P338Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P340Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P342W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego:
P342+P311W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P351Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
P352Umyć dużą ilością wody/…
P353Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P360Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.
P361Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
P361+P364Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.
P362Zdjąć zanieczyszczoną odzież.
P362+P364Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P363Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
P364I wyprać przed ponownym użyciem.
P370W przypadku pożaru:
P370+P372+P380+P373  
P370+P376
W przypadku pożaru: Zagrożenie wybuchem. Ewakuować teren. NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe.
W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.
P370+P378W przypadku pożaru: użyć… do gaszenia.
P370+P380(usunięty 8 ATP)
P370+P380+P375W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.
P370+P380+P375[+ P378]
P371
W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości. [Użyć … do gaszenia].
W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości:
P371+P380+P375W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.
P372Zagrożenie wybuchem.
P373NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe
P374(usunięty 8 ATP)
P375Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.
P376Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.
P377W przypadku płonięcia wyciekającego gazu:Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.
P378Użyć… do gaszenia.
P380Ewakuować teren.
P381W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu.
P390Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.
P391Zebrać wyciek.
P401Przechowywać zgodnie z … 
P402Przechowywać w suchym miejscu.
P402+P404Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.
P403Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
P403+P233Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P403+P235Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
P404Przechowywać w zamkniętym pojemniku.
P405Przechowywać pod zamknięciem.
P406Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję / … o odpornej powłoce wewnętrznej.
P407Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami lub paletami.
P410Chronić przed światłem słonecznym.
P410+P403Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
P410+P412Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 oC/122 oF.
P411Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … oC/…oF.
P411+P235(usunięty 8 ATP)
P412Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 oC/122 oF.
P413Przechowywać luzem masy przekraczające … kg/… funtów w temperaturze nieprzekraczającej … oC/…oF.
P420Przechowywać oddzielnie.
P422P501(usunięty 8 ATP)Zawartość/pojemnik usuwać do …
P502Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

Brzmienie zwrotów uwzględnia poprawki wprowadzone  2 ATP, 4 ATP i 8 ATP